Tonax har landets bredeste udvalg af produkter og løsninger til undervisningssituationer

Der findes mange forskellige anlæg og udstyr, som kan skabe god adgang til lyd i klasselokalet. Forskellige producenter har hvert deres bud på, hvordan man bedst skaber adgang til lyd for børn og studerende med høretab – høreapparatsbrugere eller CI-brugere.

I Tonax har vi en stor og bred erfaring med alle disse forskellige typer af anlæg fra forskellige producenter. Vi repræsenterer alle producenterne, og vi foretager altid konkrete afprøvninger af et eller flere produktmærker for at finde den bedste løsning for den enkelte elev/studerende.

Overvejelser ved produktvalg

Oplevelsen af “god lyd” kan være meget individuel fra elev til elev. Alle høretab er forskellige og individuelle og høreapparater eller CI findes i mange forskellige mærker og modeller. Derfor findes der ikke nogen gylden regel om, hvad der er den rigtige høretekniske løsning for en elev med høretab. Lokaleforhold, akustik, undervisningsmetode og klassesammensætning spiller også en afgørende rolle for det endelige produktvalg. Sidst men ikke mindst betyder det også meget, hvordan eleven selv forholder sig til sit høretab, og hvor trænet eleven er i at bruge høreapparat og høreteknik.

Afklaring af situationen, lokaler og elevens høretab er derfor første skridt på vejen til at sikre, at eleven får det optimale ud af undervisningen. I Tonax samarbejder vi tæt med hørekonsulenter, PPR-medarbejdere, lærere/undervisere og skoleledelse for at sikre, at høreteknikken ikke står alene, men følges op med den nødvendige pædagogiske indsats.

Du kan læse en mere generel beskrivelse af de forskellige typer af anlæg, som kan anvendes i skoler og på uddannelsesinstitutioner nedenfor. Har du spørgsmål eller brug for vejledning for lige netop din problematik, er du meget velkommen til at kontakte os på info@tonax.dk; tlf. 86 89 80 29 eller benyt kontaktformularen nederst på siden.

Anlæg baseret på elevmikrofoner
Der findes en række bud på gode skoleanlæg, som baserer sig på elevmikrofoner med “Push and Talk”.

I disse anlæg, har eleven via halsslynge, streamer eller modtagere på høreapparaterne adgang til både lærernes og de medstuderendes stemmer. Lærerens mikrofon er altid “on”, hvorimod eleverne skal trykke på en elevmikrofon med knap (push and talk), for at stemmen går igennem. Der findes anlæg, hvor flere elever kan tale samtidig, og anlæg, hvor kun en elev ad gangen kan tale samtidig med læreren. Vi anbefaler, at der højst er 2 elever om en elevmikrofon. I en klasse med 26 elever, ville man således typisk anvende 13 elevmikrofoner. Er der ofte mere end én lærer, der underviser ad gangen, anbefales 2 lærermikrofoner.

Anlæg med elevmikrofoner findes både i flytbare udgaver, som kan medbringes fra klasselokale til klasselokale, og i mere fastmonterede udgaver. Elevmikrofoner giver en tydelig lyd, da de er placeret tæt ved munden på den som taler. Samtidig skaber elevmikrofonerne som regel en god talekultur i klassen, hvor disciplin omkring taletur kommer naturligt i fokus. Se vores forskellige skoleløsninger baeret på elevmikrofoner her

Anlæg baseret på envejskommunikation fra lærer til elev
Hvis eleven har et mindre høretab, eller hvis undervisningssituation/indlæringssituationen gør, at det primært er lærerens stemme, der er væsentlig for eleven med høretab, så kan man vælge en løsning, hvor det kun er lærerens stemme, der forstærkes. Der findes en række forskellige løsninger på envejskommunikation fra lærer til den hørehæmmede elev. De er typisk bygget op af en lærermikrofon og en modtagerløsning. Her kan du se forskellige lærermikrofoner og modtagerløsninger.

Højttalerlyd til alle i klassen (Soundfield)
Vi anabefaler næsten altid at sende lyden fra lærerens mikrofon og eventuelle elevmikrofoner ud gennem højttalere, så det ikke kun er eleven med høretab, der får gavn af forstærkningen. På den måde vil alle elever i klassen kunne høre lærerens stemme – uanset om de sidder forrest eller bagerst i lokalet – og eleverne vil også kunne høre deres egen og de andre elevers stemmer forstærket, hvis der anvendes elevmikrofonerne.

Det kan være en stor fordel for nogle elever med høretab (fx hvis de har høreapparat med åben tilpasning), at stemmerne både forstærkes i ørerne og uden for ørerne.
Forstærket højttalerlyd kan desuden have store sociale og adfærdsmæssige fordele, da det ikke kun er eleven med høretab, der kan høre, at stemmerne “går igennem”. Derfor giver det bedre motivation til at anvende mikrofonerne korrekt og konsekvent.

Derudover viser flere forsøg, at forstærket lyd på lærerens stemme giver en stor indlæringsmæssig fordel for hele klassen – og i særlig grad også elever i klassen, som har andre diagnoser eller koncentrationsudfordringer. Undersøgelser peger på, at arbejdshukommelsen forbedres markant og at støjniveauet mindskes i klasser, hvor lærerens stemme forstærkes en anelse.
En yderligere bonus ved forstærkelsen af lærerens stemme er, at lærerne i klassen slider langt mindre på deres stemmer. Der er rigtig mange lærere og pædagoger, som oplever stemmeproblemer og sygedage relateret til deres stemme. Med soundfield i klassen skal læreren ikke længere hæve stemmen for at blive hørt.

I Tonax oplever vi markant stigende interesse for vores soundfieldsystemer fra skoler, der ikke nødvendigvis har et barn med hørenedsættelse i klassen, men som generelt ønsker bedre lyd- og lytteforhold for alle elever samt bedre arbejdsmiljø for deres lærere.

Tonax forhandler en række gode soundfieldanlæg, se dem her.

Gruppearbejde
En meget væsentlig del af undervisningen på landets skoler og undervisningsinstitutioner foregår som gruppe- og projektarbejde. Her fungerer læreren som sparringspartner og coach, mens eleverne i fællesskab undersøger et emne eller en problemstilling, finder frem til løsninger samt efterfølgende underviser hinanden i deres processer og opnåede resultater.

Sådanne undervisningsformer er meget vigtige for læringen, dialogen og for stærke sociale og faglige fællesskaber og kundskaber. Men det kan være udfordrende for elever med hørenedsættelse at følge med i dialogen og diskussionerne blandt de medstuderende i gruppesammenhænge, hvis de ikke bliver kompenseret lydmæssigt.

I Tonax ser vi et øget fokus på, at elever med hørenedsættelse også skal kompenseres lydmæssigt i den del af undervisningen, der foregår uden for den traditionelle klasseundervisning. Der findes en række gode og nemme løsninger til gruppearbejde, som eleven med hørenedsættelse selv kan aktivere og anvende i en hvilken som helst gruppearbejdssituation.

Se de forskellige gruppearbejdsløsninger her

AV-udstyr
Lyd-og filmklip anvendes i stadig stigende grad i undervisningen. Derfor er det vigtig at eleven med hørenedsættelse også får direkte adgang til den lyd, som lærerem afspiller fra lyd- og filmklip i klassen.

Teleslynger i klasselokaler
Man kan også vælge at installere en fast teleslynge i et klasseværelse. Her overføres lyden direkte til telespolen i elevens høreapparater. Hvis man installerer fast teleslynge er det en stor fordel også at installere et T-sign, som via grønt lys viser læreren og eleven med hørenedsættelse, om teleslyngen er aktiv og virker som den skal.

Anlæg baseret på loftsmikrofoner
Der kan være situationer, hvor eleven, hørepædagogen eller lærerne af forskellige årsager fravælger anlæg baseret på elevmikrofoner. I sådanne tilfælde kan man vælge at afprøve et lydanlæg baseret på den nyeste loftsmikrofon-teknologi.

De nye loftsmikrofonanlæg har en brugervenlig fjernbetjening, som eleven selv kan styre. Med et simpelt tryk, kan eleven slå en eller flere loftsmikrofoner fra. Eleven kan altså vælge kun at høre lærerens stemme via lærermikrofonen, og slå alle loftsmikrofonerne fra. Eller eleven kan vælge at slå en enkelt eller to af loftsmikrofonerne fra, hvis der fx er meget larm et bestemt sted i klassen, eller hvis der er gruppearbejde, hvor det kun giver mening at slå den mikrofon til, som hænger umiddelbart over elevens gruppe.

Med de nye loftsmikrofonanlæg kan baggrundsstøj fra fx projektor og udsugning desuden filtreres fra, så den ikke generer eleven.

Vi anbefaler en grundig afprøvning og opmærksomhed på, at lyden fra de andre elever / medstuderende ikke bliver lige så direkte som ved elevmikrofoner, da loftsmikrofonerne i sagens natur ikke kan placeres ligeså tæt på munden af de talende, som elevmikrofoner kan.

Fordelen ved loftsmikrofoner er, at eleverne ikke skal trykke på en mikrofon, inden de taler. Det betyder, at loftsmikrofonerne selv fanger alle klassens stemmer i deres naturlige taleflow. Med loftsmikrofoner er undervisningens hastighed dermed ikke betinget af, at der skal tales i en elevmikrofon, og at den dialogiske undervisning får et andet flow. Ligeledes undgår man fejlanvendelse, som man nogle gange ser ved brug af elevmikrofoner fx at eleverne glemmer at trykke før de taler, eller at de glemmer at trykke sig ud/slippe knappen og dermed blokerer lyden for den næste, som trykker for at tale.

Loftsmikrofonerne fanger også alle de uformelle snakke i klassen. Det kan være en fordel, da lydbilledet vil blive mere “realistisk”. Men det kan også være en ulempe, da mikrofonen naturligvis også fanger støj i klassen, hvillet ofte vil forstyrre eleven med hørenedsættelse. Hvis eleven har været vant til elevmikrofoner, kræver det lidt tilvænning, da lyden gengives som et mere naturligt “lydbillede”, hvor de fleste lyde forstærkes, hvorimod lyden i elevmikrofoner fremgår mere isoleret. Nogle elever kan sagtens høre og skelne de mange lyde fra klassen gennem loftsmikrofoner – andre kan ikke.

Kontakt os meget gerne for råd og vejledning om høreteknisk udstyr i undervisning på info@tonax.dk eller tlf. 86 89 80 29. Vi kan også hjælpe med ansøgningsprocedurer i forhold til bevilling af udstyr, fx via SPS –  Undervisningsministeriet.

TILBAGE TIL FORSIDEN

Send en besked til os

Har du spørgsmål? Brug for råd og vejledning? Ønsker du et tilbud? Så kontakt os via denne kontaktformular, og vi besvarer din henvendelse hurtigst muligt.

Kontakt os