Støjdæmpning

Fokus på støjdæmpning i din hverdag

I vores moderne livsstil tilbringer vi en stor del af vores tid indendørs – både på arbejdspladsen, i skolen og derhjemme. Vi er derfor i stor stil overladt til de forhold, der gør sig gældende for de indendørs lokaler – ikke mindst de akustiske forhold.

Et lokale med dårlige akustiske forhold kan føre til en ophobning af støj, dvs. stående bølger, der bliver kastet frem og tilbage i rummet og danner en lang efterklang. Dette vil opfattes som støj for det menneskelige øre, og du vil have fornemmelsen af ekko i lokalet. Det kan være ubehageligt at opholde sig i et sådant rum over længere tid. Men hvilke konsekvenser kan støjen have for vores helbred?

Akustisk støj på arbejdspladsen

Alvorlige konsekvenser for helbredet

Dårlige akustikforhold i dagligdagen kan have en negativ indvirkning på vores trivsel samt fysiske og mentale helbred. Uanset om det er i vores hjem, daginstitutioner, skoler eller arbejdspladser, spiller akustiske forhold en afgørende rolle for vores trivsel og velbefindende. Opholder du dig i længere tid i et lokale med dårlige akustikforhold, vil du evt. opleve hurtigt at blive træt eller få hovedpine.
Langvarig eksponering for høje lydniveauer kan dog på sigt føre til mere alvorlige helbredsproblemer såsom stress, søvnforstyrrelser, koncentrationsbesvær og endda høreskader i mere alvorlige tilfælde f.eks. i produktionslokaler. Det er derfor essentiel at have fokus på støjdæmpning i problematiske lokaler!

Lær mere om hvilke problemer støj kan forårsage

Fysisk stress
Hvis akustikken er dårlig, kan der opstå støj, ekko eller overdreven efterklang i lokalet. Dette kan føre til fysisk stress, da man skal anstrenge sig mere for at høre og forstå tale eller andre lyde. Kontinuerlig fysisk stress kan bidrage til forhøjet blodtryk, øget hjertefrekvens og muskelspændinger.

Nedsat koncentration og præstation
Ugunstige akustikforhold kan være distraherende og gøre det svært at opretholde fokus og koncentration. Det kan påvirke ens evne til at udføre opgaver, både i skole- eller arbejdsmæssige situationer. Manglende koncentration kan føre til lavere produktivitet og nedsat præstation.

Mental træthed og stress
Vedvarende ugunstige akustiske forhold kan forårsage mental træthed og stress. Støj og uønsket lyd kan forstyrre hvile, søvn og afslapning. Det kan være mentalt udmattende at forsøge at filtrere uønskede lyde og konstant være på vagt for støjforstyrrelser. Dette kan påvirke ens generelle trivsel og føre til øget stressniveau.

Sociale påvirkninger
Dårlig akustik kan påvirke sociale interaktioner negativt. Hvis det er svært at høre og forstå, kan det være vanskeligt at deltage aktivt i samtaler og gruppeaktiviteter. Det kan føre til følelse af isolation og manglende tilknytning til andre mennesker i miljøet.

Kommunikationsproblemer
Hvis akustikken er dårlig, kan det være svært at høre og forstå tale. Dette kan føre til misforståelser og misfortolkninger i kommunikationen mellem mennesker. Det kan have negative konsekvenser på arbejdspladsen, i klasseværelset eller i sociale interaktioner, hvor tydelig og effektiv kommunikation er vigtig.

Hvordan skader støj hørelsen?

Øregangen ender i øresneglen, der ligner et sneglehus. I øresneglen sidder der tusindvis af små hårceller, der opfanger de trykbølger, lyden består af. Når lyden blæser ind i øret, bevæger hårene sig, og det er hårenes bevægelse, der får os til at høre – hvis hårcellerne virker.

Støj skader, fordi den deformerer eller knækker hårcellerne. Når hårcellerne først er beskadiget, gror de ikke ud igen, og det er ikke muligt at reparere hårcellerne igen. Derfor er en hørenedsættelse permanent resten af livet, hvis den først opstår.

Støjens evne til at ødelægge hørelsen afhænger ikke af, hvor godt en person hører støjen, men hvor høj støjen er i virkeligheden. Folk med nedsat hørelse kan få ødelagt endnu flere hårceller, selvom de har svært ved at høre støjen.

Lyd ved meget kraftige impulser kan give akutte høreskader, men ofte kommer høreskaderne snigende over flere år. Det er ikke nødvendigvis noget, folk oplever med det samme, når den skadelige støj er der.

Det er en naturlig proces, at hørelsen bliver dårligere med alderen. Men hvis hørelsen er nedsat tidligt i livet på grund af støj i arbejdsmiljøet, opleves den aldersbetingede hørenedsættelse tidligere.

Risikoen for permanent hørenedsættelse afhænger af støjens styrke og varighed. En hørenedsættelse udvikler sig ofte hurtigt de første par år. Derfor er det vigtigt at beskytte hørelsen fra starten ved at erkende risikoen og forsøge at reducere støjen.

Kilde: BFA Industri: Støj – kom godt i gang

Støjdæmpning på arbejdspladsen

Dårlige akustiske forhold på arbejdspladsen kan forstyrre koncentrationen, mindske produktiviteten og øge stressniveauet. Det er derfor essentiel – både for de ansatte og arbejdsgiver – at arbejdspladsen er korrekt akustikreguleret, så de ansatte trives på jobbet.

Det er arbejdsgivers ansvar, at de akustiske forhold i virksomheden lever op til diverse standarder fastsat i Bygningsreglementet samt af Arbejdsstyrelsen. Men i mange tilfælde er yderligere akustiske tiltag, f.eks. afskærmning i kontorlandskaber, nødvendigt for, at den enkelte medarbejder føler sig godt tilpas og ikke generes af støj fra kopimaskiner, kollegaers samtale eller andre forstyrrelser.

Krav fra myndighederne

I bygningsreglementet kan du finde minimumskrav til grænseværdierne for akustikken for kontorbyggeri, hospitaler, lægehuse og klinikker, når arbejdspladsen opføres og indrettes.

Det er dog Arbejdstilsynet, der vurderer om de faktiske akustiske forhold i et arbejdsrum er tilfredsstillende. Vurderingen afhænger af typen af arbejdsrum, og efterklangstiden og absorptionsarealet bestemmes for rummet, som det benyttes med inventar, maskiner, udstyr mv.

Virksomheden kan foretage støjdæmpning ved at anbringe lydabsorberende materialer i lokalet, f.eks. på loft, vægge eller som fritstående skærme.

Bygningsreglementets vejledende grænseværdier

Uddrag af Bygningsreglementet 2018:

Efterklangstiden i rum skal være i overensstemmelse med rummenes anvendelse.

Forslag til projekteringsværdier for kontorbyggeri:

 • I kontorer (1-4 personer) og møderum bør efterklangstiden ikke overstige 0,6 s.
 • I storrumskontorer bør absorptionsarealet (A) være større end 1,1 x gulvarealet.

Se den komplette oversigt for kontorer, gange, trapperum, reception, auditorier, kantine, storkøkken m.m. her.

Forslag til projekteringsværdier for hospitaler, lægehuse, klinikker mv.:

 • I sengestuer, undersøgelsesrum, behandlingsrum mv. bør efterklangstiden ikke overstige 0,6 s.

Se den komplette oversigt for alle typer af rum i hospitaler, lægehuse og klinikker her.

Der foretages forbehold for ændringer og nye opdateringer – check altid Bygningsreglementets egen hjemmeside for aktuelle krav og projekteringsværdier!

Kilde: Arbejdstilsynets uddrag, bilag 2: Krav og vejledende værdier i henhold til Bygningsreglement 2018

Arbejdstilsynets vejledende gennemsnitsværdier

Skemaet nedenfor indeholder vejledende gennemsnitsværdier for efterklangstider og absorptionsarealer for heloktaver i frekvensområdet 125-2.000 Hz. Arbejdstilsynet vil opfatte værdierne som tilfredsstillende under normale forhold. Som hovedregel vil større dæmpning forbedre forholdene yderligere.

Arbejdstilsynets vejledende gennemsnitsværdier for efterklangstider og absorptionsarealer

I tabellen er der anført en maksimal gennemsnitsværdi for efterklangstiden. En afvigelse fra den anbefalede gennemsnitsværdi mod højere værdier bør ikke ved nogen frekvens overstige værdierne i højre kolonne.

Tabellen indeholder også en mindste gennemsnitsværdi for absorptionsarealet. En afvigelse fra den anbefalede gennemsnitsværdi mod lavere værdier bør ikke ved nogen frekvens overstige værdierne i højre kolonne. Dette for at sikre tilstrækkelig absorption ved alle frekvenser.

Hvis der ikke forekommer væsentlig lavfrekvent støj, kan man for produktionslokaler mv. se bort fra værdien i frekvensområdet omkring 125 Hz.

Der foretages forbehold for ændringer og nye opdateringer – check altid Arbejdstilsynets egen hjemmeside for aktuelle krav!

Kilde: Arbejdstilsynets vejledende gennemsnitsværdier for efterklangstider og absorptionsarealer

Akustikregulering til loftet i åbne kontorlandskaber

Test akustikforholdende på din arbejdsplads

Er akustikforholdene i orden på din arbejdsplads? Lav en simpel test med Impulso App’en!
Med Impulso appen fra Artnovion har du mulighed for helt gratis at teste lydforholdene i ethvert lokale med din iPhone. Du skal blot indtaste rummets dimensioner samt angive rummets anvendelse, og du vil blive præsenteret for status på efterklangstiden i det pågældende lokale. Jo længere tid efterklangen er, jo mere ekko og baggrundsstøj vil du opleve i rummet.

Giver Impulso din arbejdsplads en dårlig score? I appen vil du kunne lege med at tilføje forskellige akustiske produkter og se, hvordan disse kan forbedre lydbilledet i rummet og give dig inspiration til støjdæmpning af arbejdspladsen – til gavn både for de ansatte samt arbejdsgiver!

Impulso appen er ikke en erstatning for en professionel lydmåling for at sikre, at arbejdspladsen lever op til Arbejdstilsynets og Bygningsreglementets grænseværdier. Appen kan dog give dig en vejledende vurdering, om der er problematiske forhold i rummet.

Støj i produktionslokaler

På arbejdspladser med særlig kraftig støj, såsom produktionshaller med maskineri, er de ansatte ekstra udsatte for høreskader eller andre helbredsproblemer forårsaget af støjen. Derfor har arbejdstilsynet fastsat grænseværdier for, hvor meget støj en medarbejder må udsættes for: Ingen må udsættes for en støjbelastning på over 85 dB(A) eller spidsværdier af impulser over 137 dB(C)! Det er vigtigt både at kende disse grænseværdier og de faktiske værdier på arbejdspladsen. Dette kan testes via professionelt måleudstyr.

For at forbedre støjniveauet i rummet kan du foretage støjdæmpning, der bekæmper lydbølgerne, bl.a. installering af absorberende materialer på vægge og loft samt afskærmning i rummet.

Vi hjælper gerne med at foretage professionelle målinger i din virksomhed og komme med et tilbud på akustikregulering af arbejdspladsen. Kontakt os på akustik@tonax.dk eller tlf. 86 89 80 29.

Støjdæmpning med høreværn

På arbejdspladser med kraftig støj er høreværn et yderst effektivt hjælpemiddel til at reducere støjgenerne for den enkelte medarbejder.

Arbejdstilsynet kan stille krav om brug af høreværn, hvis grænseværdierne for støj overskrides i virksomheden. Men det er altid i arbejdsgiverens egen interesse at beskytte de ansatte på bedste vis, så der ikke opstår helbredsproblemer.

Vi forhandler en lang række høreværn, som også er ekstra velegnede til høreapparatsbrugere. Høreværnene egner sig til diverse former for arbejdssituationer og -funktioner. Kontakt os og vi hjælper og guider dig i forhold til det bedste valg for dig.

Påbud om brug af høreværn

Uddrag fra Arbejdstilsynets vejledning om brug af høreværn:

Man skal bruge høreværn, når støjbelastningen er over 85 dB(A), eller når støjimpulserne kommer over 137 dB(C).
Arbejdsgiveren skal stille høreværn til rådighed for medarbejderne, hvis støjbelastningen overstiger 80 dB(A), hvis spidsværdierne overstiger 135 dB(C), eller støjen i øvrigt er skadelig eller stærkt generende. Det kan fx være tilfældet, hvis der udføres kortvarigt arbejde under meget støj.

Høreværn er ikke en permanent løsning på støjproblemer. Virksomheden skal løbende vurdere forholdene for at finde andre tekniske eller organisatoriske erstatninger for høreværn.

Hvis det i særlige tilfælde ikke er muligt at nedbringe støjbelastningen til 85 dB(A) og spidsværdien af impulsstøj til 137 dB(C) ved tekniske og organisatoriske foranstaltninger, må arbejdsgiveren kun lade arbejdet udføre, hvis medarbejderne bruger høreværn. Der skal være tale om enkeltstående og tidsafgrænsede tilfælde, hvor det vil medføre helt uforholdsmæssigt store vanskeligheder at overholde grænserne, eller hvor den nødvendige teknologi ikke findes.

Arbejdsgiveren skal sørge for:

 • At medarbejderne får et egnet høreværn, der ikke giver unødige gener.
 • At medarbejderne får instruktion i, hvordan de skal bruge høreværnet, og at de får oplysninger om faren ved at lade være. Instruktionen skal omfatte, hvordan man tilpasser, rengør og opbevarer høreværnet.
 • At høreværnet bliver vedligeholdt.

Man skal bruge høreværn i hele den periode, hvor det støjer. Selv kort tids udsættelse for kraftig støj kan give høreskade, hvis man ikke bruger høreværn.

Høreværn kan være ørekopper eller ørepropper. Ørekopper anbefales til normal daglig anvendelse. De giver den sikreste beskyttelse og færrest problemer, fx med snavs i øregangen. Ørepropper kan ikke anbefales til normal daglig beskyttelse i meget kraftig støj.

Der foretages forbehold for ændringer og nye opdateringer – check altid Arbejdstilsynets egen hjemmeside for aktuelle krav!

Kilde: Arbejdstilsynets hjemmeside – læs mere her!

Støj i skoler og institutioner

Særligt i daginstitutioner og skoler er støj et stort problem. Her er mange børn og unge samlet på ét sted, hvilket kan være en højlydt fornøjelse. Når lydniveauet er højt, hæver man automatisk stemmen for at gøre sig forståelig, hvilket resulterer i en ugunstig lydspiral. Dertil kommer, at mange daginstitutioner og skoler har til huse i ældre bygninger, som ikke har de bedste akustiske standarder.

Det høje lydniveau har en negativ indvirkning både på børnene samt de ansatte. For børnene og de unge går det især ud over indlæringsevnen, koncentrationen og den sproglige udvikling. For lærer og pædagoger går det høje lydniveau især ud over stemmebåndet samt fører til træthed og hovedpine.

Er du beslutningstager på skolen eller i daginstitutionen? Kunne du godt tænke dig en vurdering af støjniveauet samt muligheder for støjdæmpning på din arbejdsplads? Så kontakt os på akustik@tonax.dk eller tlf. 86 89 80 29 for en akustiksnak med eksperter!

Lovkrav for daginstitutioner og undervisningslokaler

Bygningsreglementet har fastsat nogle grænseværdier for rumakustikken i daginstitutionsbygninger og undervisningslokaler, der bl.a. fastsætter grænserne for efterklangstiden i lokalerne. Dette er for at sikre et gunstigt læringsmiljø og trivsel for børnene, og for at sikre ordentlige arbejdsforhold for pædagogerne og lærerne.

Se grænseværdierne for efterklangstiden

 • Efterklangstid i skoler og undervisningsbygninger:
  Klasseværelser til normalundervisning i skoler og undervisningsbygninger må have en efterklangstid på maksimalt 0,6 sekund. Fællesrum samt gangarealer der bruges til gruppearbejde, samt rum til specialundervisning må højest have en efterklangstid på kun 0,4 sekund. Det samme gælder for opholdsrum i skolefritidsordninger.
 • Efterklangstid i daginstitutioner:
  Opholdsrum må have en efterklangstid på maksimalt 0,4 sekund. Stort set alle rum i en daginstitution betragtes som opholdsrum, herunder også fællesrum, gangarealer, garderober, trapperum, værksteder, personalerum, kontorer mv. Kun toiletrum, depotrum og tilsvarende regnes ikke som opholdsrum.

Der foretages forbehold for ændringer og nye opdateringer – check altid Bygningsreglementets egen hjemmeside for aktuelle krav!

Kilde: “SBi anvisning 218, Lydforhold i undervisning og daginstitutionsbygninger”

Støj i daginstitutioner

Støjdæmpning med akustikprodukter

Heldigvis kan støjproblemer i et lokale løses via professionel akustikregulering!
Med den rette regulering via forskellige akustikprodukter kan du få bugt med stående bølger, efterklangstid m.m., og opnå en behagelig lydatmosfære i rummet.
Først og fremmest skal problemstillingerne i rummet identificeres via professionelle akustikmålinger. En akustikregulering består oftest af den rette kombination af absorption og diffusion af lydbølgerne, og skal tilrettes specifikt til det pågældende rum for at opnå den korrekte harmoni i henhold til rummets indretning og brug.
Oplever du akustiske udfordringer i din bolig, dit firma eller på din arbejdsplads? Så kontakt os for at høre om dine muligheder. Vi tilbyder professionelle lydmålinger samt akustikregulering af alle typer rum.

Tonax tilbyder professionel akustikregulering

Vi er et akustikfirma med stor erfaring inden for hørelse, lydregulering og støjdæmpning. Vores akustikkonsulenter foretager pålidelige akustikmålinger både før og efter akustikreguleringen er foretaget, for at sikre den bedste problemløsning samt at lovkrav til akustikken overholdes.
Vores løsningsforslag til akustikregulering er altid baseret på rummets udformning, anvendelse og øvrige indretningsstil – og naturligvis i henhold til kundens budget og egne ønsker!
Vi gør brug af flere forskellige kompetente og bæredygtige akustikproducenter, så vi har et exceptionelt bredt udvalg at trække på. Vi har akustikprodukter til forskellige applikationer, funktioner og alle typer af rum.
Kontakt os på akustik@tonax.dk eller tlf. 86 89 80 29 for en snak om dine lokalers udfordringer og muligheder. Du kan også kontakte os ved at benytte kontaktformularen nedenfor.

Tonax' akustikeksperter står klar med råd og vejledning

Send en besked til os

Har du spørgsmål? Brug for råd og vejledning? Ønsker du et tilbud? Så kontakt os via denne kontaktformular, og vi besvarer din henvendelse hurtigst muligt.

Kontakt os